Warning: Trying to access array offset on value of type bool in /home/digipigi/domains/kplaw.pl/public_html/wp-content/plugins/elementor-pro/modules/dynamic-tags/tags/post-featured-image.php on line 36

Warning: Trying to access array offset on value of type bool in /home/digipigi/domains/kplaw.pl/public_html/wp-content/plugins/elementor-pro/modules/dynamic-tags/tags/post-featured-image.php on line 36

Warning: Trying to access array offset on value of type bool in /home/digipigi/domains/kplaw.pl/public_html/wp-content/plugins/elementor-pro/modules/dynamic-tags/tags/post-featured-image.php on line 36

Warning: Trying to access array offset on value of type bool in /home/digipigi/domains/kplaw.pl/public_html/wp-content/plugins/elementor-pro/modules/dynamic-tags/tags/post-featured-image.php on line 36
Tymczasowa opieka nad ukraińskimi dziećmi, które uciekają przed wojną. - K&P Law Firm

Warning: Trying to access array offset on value of type bool in /home/digipigi/domains/kplaw.pl/public_html/wp-content/plugins/elementor-pro/modules/dynamic-tags/tags/post-featured-image.php on line 36

Tymczasowa opieka nad ukraińskimi dziećmi, które uciekają przed wojną.

W związku z wejściem w życie przez rząd ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, ustawiani będą tymczasowi opiekunowie dla ukraińskich dzieci, które uciekając przed wojną, przybyły na terytorium Polski bez rodziców 24 lutego 2022 r. i później. 

Kto może zostać opiekunem tymczasowym?

Zgodnie z ustawą opiekunem małoletniego obywatela Ukrainy może zostać przede wszystkim jego krewny, powinowaty lub inna osoba dająca rękojmię należytego wykonywania obowiązków opiekuna, co więcej musi to być obywatel Ukrainy, który przekroczył ukraińsko-polską granicę 24 lutego 2022 r. i legalnie przebywa ta terytorium Polski. W przypadku braku osób wcześniej wskazanych kandydata na opiekuna tymczasowego wskazuje, na wniosek sądu, jednostka organizacyjna w terminie 48 godzin. Opiekun tymczasowy jest upoważniony do reprezentowania małoletniego oraz sprawowania pieczy nad jego osobą i majątkiem. Należy pamiętać, że opiekun tymczasowy powinien uzyskiwać zezwolenie sądu opiekuńczego we wszelkich ważniejszych sprawach, które dotyczą osoby lub majątku małoletniego.

Kto ustanawia opiekuna nad dzieckiem?

Opiekuna tymczasowego ustanawia sąd opiekuńczy właściwy ze względu na miejsce pobytu małoletniego.

Wniosek o wszczęcie postępowania zawiera:

1) oznaczenie sądu, do którego jest skierowany;

2)  imię i nazwisko lub nazwę wnioskodawcy, jego adres zamieszkania lub pobytu albo siedziby, numer telefonu lub adres poczty elektronicznej;

3)  imię i nazwisko małoletniego, jego adres zamieszkania lub pobytu;

4)  imiona i nazwiska rodziców oraz nazwisko rodowe matki małoletniego bądź informację, że nie są one znane;

5)  płeć małoletniego;

6)  datę i miejsce urodzenia małoletniego;

7)  rodzaj oraz serię i numer dokumentu, stanowiącego podstawę przekroczenia granicy przez małoletniego, jeżeli występuje;

8)  imię i nazwisko kandydata na opiekuna tymczasowego, jego datę urodzenia, adres zamieszkania lub pobytu oraz serię i numer dokumentu tożsamości albo informację o braku kandydata;

9)     imię i nazwisko oraz adres zamieszkania lub pobytu osoby sprawującej faktyczną pieczę nad małoletnim, jeżeli małoletni nie znajduje się pod pieczą kandydata na opiekuna tymczasowego;

10)   osnowę wniosku.

Postępowanie o ustanowienie opiekuna tymczasowego ma być wszczynane na wniosek lub z urzędu.

Wniosek może złożyć:

1)  Straż Graniczna; 

2)  wójt, burmistrz, prezydent miasta, starosta, marszałek województwa; 

3)  prokurator; 

4)  Policja; 

5)  kierownicy jednostek organizacyjnych pomocy społecznej;

6) przedstawiciele organizacji międzynarodowych lub pozarządowych zajmujących się udzielaniem pomocy cudzoziemcom; 

7)  osoba sprawująca faktyczną pieczę nad małoletnim; 

8) osoba, która objęła faktyczną pieczę nad małoletnim po wjeździe przez małoletniego na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej i sprawuje ją w dniu złożenia wniosku; 

9) inne osoby lub podmioty, w ramach swoich zadań.