Zmiany w ustawie o cudzoziemcach

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej, w dniu 04 stycznia 2021 r. podpisał nowelizację ustawy o cudzoziemcach oraz ustawę o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. Celem reformy ustaw jest przede wszystkim usprawnienie postępowań dotyczących udzielenia cudzoziemcom zezwoleń na pobyt czasowy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Jedną z głównych zmian w ustawie o cudzoziemcach, jest rezygnacja z wymogu posiadania zapewnionego miejsca zamieszkania oraz źródła stabilnego i regularnego dochodu aby udzielić cudzoziemcowi zezwolenie na pobyt czasowy i pracę. Cudzoziemiec nie będzie musiał spełniać powyższych przesłanek, jeżeli otrzymuje wynagrodzenie za pracę nie niższe niż minimalne, niezależnie od wymiaru czasu pracy i podstawy zatrudnienia. W praktyce będzie to oznaczało, że cudzoziemiec starający się o zezwolenie na pobyt czasowy, otrzymujący jednocześnie wynagrodzenie za pracę nie niższe niż minimalne, do składanego wniosku o pobyt czasowy nie będzie musiał dołączać umowy najmu mieszkania lub potwierdzenia własności mieszkania. W takim przypadku nie będzie również weryfikowana całościowo sytuacja majątkowa takiego cudzoziemca, także w kontekście osób pozostających na jego utrzymaniu.

Nowelizacją ustawy o cudzoziemcach, został poszerzony katalog okoliczności niewymagających zmiany zezwolenia na pobyt czasowy i pracę. W sytuacji, w której w czasie obowiązywania zezwolenia na pobyt czasowy i pracę, podmiot powierzający pracę cudzoziemcowi zmieni podstawę wykonywania pracy przez cudzoziemca z umowy zlecenia na umowę o pracę, to cudzoziemiec nie będzie musiał już wnioskować o zmianę lub wydanie nowego zezwolenia. Dodanie powyższej okoliczności do katalogu jest argumentowane tym, że taka zmiana podstawy zatrudnienia nie powoduje istotnej modyfikacji warunków udzielonego cudzoziemcowi zezwolenia.

W ustawie nastąpiły również, zmiany dotyczące oświadczeń o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi. Zgodnie z nowelizacją, aż do 24 miesięcy została wydłużona możliwość powierzenia pracy cudzoziemcowi bez zezwolenia na pracę, w związku z oświadczeniem o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi, wpisanym do ewidencji oświadczeń. Jednocześnie nastąpiła likwidacja 12-miesięcznego okresu rozliczeniowego, co umożliwi powierzanie cudzoziemcowi pracy bez przerwy na podstawie kolejnych oświadczeń.

Dodatkowo, został skrócony okres rozpatrywania spraw w Urzędach Wojewódzkich do 60 dni w sprawach o pobyt w pierwszej instancji. Powyższy termin ma być liczony od momentu, w którym wszystkie braki formalne wniosku o udzielenie zezwolenie na pobyt czasowy zostały uzupełnione.

Nowe przepisy zaczną obowiązywać 14 dni po ogłoszeniu ustawy.