Czy można cofnąć decyzję o zakazie wjazdu na terytorium RP ?

Tak, jeżeli otrzymałeś decyzję o zobowiązaniu do powrotu wraz z zakazem ponownego wjazdu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej albo na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i innych państw obszaru Schengen, to po spełnieniu przesłanek wynikających z ustawy o cudzoziemcach, będziesz mógł wnioskować o cofnięcie nałożonego na Ciebie zakazu.

Aby organ, który wydał decyzję o zobowiązaniu cudzoziemca do powrotu, mógł cofnąć w drodze decyzji administracyjnej nałożony zakaz, przede wszystkim niezbędne będzie wykazanie, że cudzoziemiec opuścił terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Pozostałe przesłanki, które cudzoziemiec musi spełnić, aby wnioskować o cofniecie zakazu wjazdu na terytorium RP to między innymi:

a) wykazanie przez cudzoziemca, że jego ponowny wjazd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub innych państw obszaru Schengen ma nastąpić ze względu na uzasadnione okoliczności,

b) cudzoziemiec nie może stanowić zagrożenia dla obronności lub bezpieczeństwa Rzeczypospolitej Polskiej lub ochrony bezpieczeństwa i porządku publicznego,

c) musi upłynąć połowa okresu, na jaki zakaz został orzeczony wobec cudzoziemca.

Ostatnia wyżej wymieniona przesłanka ma kluczowe znaczenie dla możliwości cofnięcia decyzji o zakazie wjazdu. Bez upłynięcia połowy okresu, na jaki zakaz wjazdu na terytorium Polski został orzeczony, organ nie będzie mógł cofnąć nałożonego na cudzoziemca zakazu wjazdu.

Pisemny wniosek o cofnięcie zakazu wjazdu, należy złożyć bezpośrednio do organu, który wydał ten zakaz. Do złożenia ww. wniosku niezbędne jest również ustanowienie pełnomocnika na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Jest to spowodowane tym, że cudzoziemiec aby skutecznie złożyć wniosek o cofnięcie zakazu wjazdu, musiał opuścić terytorium Polski. Ustanowiony przez cudzoziemca pełnomocnik, będzie mógł w imieniu cudzoziemca opłacić wniosek, jak i odebrać odpowiedź organu. Bez powołania pełnomocnika na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, organ nie rozpozna wniosku cudzoziemca o cofnięcie zakazu wjazdu.

Wszystkie przesłanki, które musi spełnić cudzoziemiec aby organ mógł cofnąć nałożony na cudzoziemca zakaz wjazdu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej albo na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i innych państw obszaru Schengen zostały określone w art. 320 ustawy o cudzoziemcach z dnia 12 grudnia 2013 r.

Jako kancelaria specjalizująca się w obsłudze prawnej cudzoziemców świadczymy wsparcie w wyżej wymienionej kwestii.