Warning: Trying to access array offset on value of type bool in /home/digipigi/domains/kplaw.pl/public_html/wp-content/plugins/elementor-pro/modules/dynamic-tags/tags/post-featured-image.php on line 36

Warning: Trying to access array offset on value of type bool in /home/digipigi/domains/kplaw.pl/public_html/wp-content/plugins/elementor-pro/modules/dynamic-tags/tags/post-featured-image.php on line 36

Warning: Trying to access array offset on value of type bool in /home/digipigi/domains/kplaw.pl/public_html/wp-content/plugins/elementor-pro/modules/dynamic-tags/tags/post-featured-image.php on line 36

Warning: Trying to access array offset on value of type bool in /home/digipigi/domains/kplaw.pl/public_html/wp-content/plugins/elementor-pro/modules/dynamic-tags/tags/post-featured-image.php on line 36
Jak uzyskać zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego UE? - K&P Law Firm

Warning: Trying to access array offset on value of type bool in /home/digipigi/domains/kplaw.pl/public_html/wp-content/plugins/elementor-pro/modules/dynamic-tags/tags/post-featured-image.php on line 36

Jak uzyskać zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego UE?

Kwestię uzyskania zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego UE wprost reguluje Ustawa o cudzoziemcach z dnia 12 grudnia 2013 r. Udziela się go na czas nieoznaczony, na wniosek cudzoziemca, jeżeli przebywa na terytorium RP legalnie i nieprzerwanie co najmniej przez 5 lat (pamiętaj, nie możesz złożyć wniosku z wyprzedzeniem!). 

Kto może złożyć wniosek?

Do uzyskania ww. zezwolenia cudzoziemiec musi mieć spełnione łącznie trzy przesłanki:

  1. Musi posiadać źródło stabilnego i regularnego dochodu (musi ono wystarczać na pokrycie kosztów utrzymania siebie i członków swojej rodziny);
  2. Musi posiadać ubezpieczenie zdrowotne (uzyskane np. przez umowę o pracę);
  3. Musi posiadać potwierdzoną znajomość języka polskiego (dokumentem potwierdzającym może być: urzędowe poświadczenie znajomości języka polskiego, świadectwo ukończenia w RP szkoły lub uczelni – w tym np. szkoła podstawowa, ponadpodstawowa czy policealna oraz świadectwo ukończenia szkoły lub uczelni z wykładowym językiem polskim za granicą. Inne dokumenty nie są brane pod uwagę.).

Gdzie złożyć wniosek?

Wniosek o zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego UE składa się w Urzędzie Wojewódzkim w Wydziale Spraw Cudzoziemców lub w jednej z delegatur urzędu.

Kiedy złożyć wniosek?

Pamiętaj, że wniosek o udzielenie zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego UE musisz złożyć osobiście, nie później jednak niż w dniu ostatniego dnia legalnego pobytu na terytorium RP. Pobyt będzie legalny od dnia złożenia wniosku do dnia, w którym decyzja w tej sprawie stanie się ostateczna.

Co z kartą pobytu?

Zezwolenie na pobyt jest czas nieoznaczony. Karta pobytu wydawana jest na 5 lat. Wniosek o wydanie kolejnej karty pobytu trzeba złożyć co najmniej 30 dni przed upływem okresu ważności karty pobytu.

Ile to kosztuje?

Wydanie zezwolenia wynosi 640 zł. Wydanie karty pobytu 100 zł. 

Czym się różni pobyt stały?

Zezwolenia na pobyt stały można uzyskać na czas nieoznaczony, jeżeli cudzoziemiec np.:

  1. jest dzieckiem cudzoziemca, któremu udzielono zezwolenia na pobyt stały lub zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego UE;
  2. jest dzieckiem obywatela polskiego;
  3. jest osobą o polskim pochodzeniu i zamierza osiedlić się na terytorium RP na stałe;
  4. pozostaje w uznawanym przez RP związku małżeńskim;
  5. posiada ważną Kartę Polaka i zamierza osiedlić się na stałe itd.